Reklama:
Reklama:

Regulamin rozgrywek

REGULAMIN
Żnińskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki
sezon 2014/2015

I ORGANIZATOR
1. Organizatorem Żnińskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, zwanej dalej Ligą, są:
  • Miejski Ośrodek Sportu w Żninie,
  • Uczniowski Klub Sportowy „Ekonom”.
2. Organizator:
  • czuwa nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek,
  • zajmuje się tworzeniem i przestrzeganiem terminarzy i regulaminu,
  • zajmuje się rozstrzyganiem spraw spornych i protestów.
3. Cele:
  • wyłonienie drużyn mistrzowskich – męskiej i żeńskiej – w sezonie 2014/2015,
  • popularyzacja piłki siatkowej,
  • popularyzacja aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od nauki i pracy,
  • promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia,
  • umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową.
4. Organizator nie ubezpiecza zawodników, ani nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe (w szczególności kontuzje i kradzieże) zaistniałe w trakcie trwania rozgrywek, nie zapewnia pomocy ani opieki medycznej.

II  WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w lidze jest:
  • złożenie w ustalonym terminie podpisanego zgłoszenia na druku dostarczonym przez Organizatora,
  • wpłacenie w terminie ustalonym przez Organizatora kwoty wpisowego (400,00 PLN za sezon), przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ligi.
2. Przystąpienie drużyny do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Ligi.
3. Zgłoszeni uczestnicy, poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na druku zgłoszeniowym, wyrażają zgodę na publikowanie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej imienia, nazwiska oraz fotografii wykonanych w trakcie meczów lub podczas rozdania nagród.
4. Każda drużyna może zgłosić do udziału w lidze maksymalnie 15 zawodników i nie mniej niż 6. Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny.
5. W trakcie trwania rozgrywek nie ma możliwości przechodzenia zawodników z jednej drużyny do innej. Można natomiast zgłaszać nowych zawodników w trakcie całego sezonu. Po zapełnieniu wszystkich miejsc, tj. wpisaniu 15 zawodników, lista zgłoszeń jest zamknięta (nie wolno wykreślać wpisanych nazwisk).
6. Przejścia zawodników pomiędzy drużynami (tzw. transfery) będą możliwe po zakończeniu każdej rundy i przed rozpoczęciem następnej.
7. W Lidze mogą brać udział wyłącznie siatkarze amatorzy.
8. Wyklucza się udział zawodników i zawodniczek, którzy są zrzeszeni w klubach aktualnie uczestniczących w rozgrywkach Plus Ligi, Orlen Ligi, I ligi i II ligi.
9. Za zrzeszonych w wyżej wymienionych klubach uważa się wszystkich, którzy figurują w składzie na bieżący sezon.
10. Zawodników biorących udział w rozgrywkach Ligi obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe. Zalecane są stroje w takich samych barwach dla całej drużyny.
11. Uczestnicy grają na własną odpowiedzialność, na co wyrażają zgodę własnoręcznym podpisem złożonym na druku zgłoszeniowym i potwierdzonym przez kapitana zespołu.
12. Zawodnicy i drużyny mają prawo do ubezpieczenia się we własnym zakresie.

III ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW
1. Rozgrywki ligowe sezonu 2014/2015 toczyć się będą w dwóch odrębnych grupach – męskiej i żeńskiej.
2. Mecze będą rozgrywane na boiskach hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie przy ulicy Sienkiewicza.
3. Spotkania odbywać się będą zgodnie z terminarzami opracowanymi przez Organizatora, osobnymi dla grupy męskiej i dla grupy żeńskiej.
4. O zmianach miejsca lub terminu rozgrywania meczów Organizator zobowiązuje się poinformować co najmniej 48 godzin przed pierwotnym terminem.
5. Zmiana daty meczu jest niedopuszczalna. W wyjątkowych sytuacjach takie wnioski, złożone co najmniej 48 godzin przed zapisanym terminem, rozpatruje Organizator.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania całej kolejki z przyczyn losowych, warunków atmosferycznych i wszelkich innych uniemożliwiających prawidłowy przebieg meczów.
7. Przed rozpoczęciem spotkania kapitanowie drużyn zobowiązani są do poinformowania sędziego o zawodnikach biorących udział w danym meczu i wykreślenie nieobecnych.
8. Podczas rozgrywania spotkań na boiskach i w ich sąsiedztwie przebywać mogą jedynie zawodnicy i trenerzy (zgłoszeni opiekunowie) drużyn biorących udział w danym meczu.
9. W czasie trwania meczów zespoły uczestniczące w kolejnych spotkaniach mają prawo do rozgrzewki bez piłek wyłącznie na środkowej części boiska głównego i w sposób nie utrudniający gry innym.
10. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej, z wyjątkiem kwestii, w których niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
11. Aby mecz mógł zostać rozegrany, drużyny muszą liczyć co najmniej 5 zawodników zdolnych do gry.
12. Każda drużyna ma prawo do dwóch 30-sekundowych przerw w czasie trwania seta.
13. Rozgrywki obejmują dwie rundy (mecz i rewanż).
14. W przypadku 6 lub mniej zgłoszonych drużyn dopuszczalne jest zwiększenie ilości rund do trzech.
15. Mecz trwa do trzech wygranych setów (set do 25 pkt., tie-break do 15 pkt.).
16. W wypadku wycofania się drużyny z ligi przed zakończeniem pierwszej rundy rozgrywek, wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny:
  • zostają anulowane, jeśli rozegrała ona mniej niż 50% wszystkich zaplanowanych meczów;
  • zostają utrzymane, a za kolejne przyznany będzie walkower, jeśli rozegrała ona co najmniej 50% wszystkich zaplanowanych meczów.

IV WYNIKI I KLASYFIKACJA
1. Zespół wygrywający spotkanie otrzymuje za zwycięstwo:
  • 3 punkty meczowe (duże punkty) w przypadku wygranej 3:0 lub 3:1,
  • 2 punkty meczowe (duże punkty) w przypadku wygranej 3:2.
2. Zespół przegrywający spotkanie otrzymuje za przegraną:
  • 1 punkt meczowy (duży punkt) w przypadku przegranej 2:3,
  • 0 punktów meczowych (dużych punktów) w przypadku przegranej 0:3, 1:3.
3. Kolejność zespołów po każdej kolejce rozgrywek (tabela) ustalana jest według liczby zdobytych punktów meczowych.
4. W przypadku równej liczby dużych punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje:
  • lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych,
  • lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych.
5. Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych w pkt. 3. i 4. nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decydują mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
6. Oficjalna tabela, wyniki wszystkich meczów oraz składy drużyn będą dostępne pod adresem www.siatkowka znin.ligspace.pl oraz www.mos-znin.pl.
7. Zawody zostaną zweryfikowane jako walkower, jeżeli zespół:
  • odmówi gry pomimo wezwania sędziego,
  • nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie bez uzasadnionego usprawiedliwienia, przy czym za niestawiennictwo w wyznaczonym terminie uważa się również spóźnienie przekraczające 15 minut,
  • przed rozpoczęciem spotkania liczy mniej niż 5 zawodników uprawnionych do gry (zdekompletowanie zespołu),
  • rozegrał spotkanie mając w swym składzie zawodnika nieuprawnionego do gry.
8. Mecze przegrywane walkowerem weryfikowane są wynikiem 0:3 i 0:25 w każdym secie.
9. Weryfikację wyników zawodów przeprowadza Organizator na podstawie otrzymanych protokołów.
10. O ile nie zostanie udowodnione co innego, przyjmuje się, iż zawody odbyły się prawidłowo.

V KARY I WYKLUCZENIA
1. Jeśli w ocenie sędziego zawodów lub Organizatora zespół zachowuje się w trakcie spotkania (a także przed lub po nim) agresywnie lub wulgarnie (obrażanie przeciwnika, sędziego, kibiców, niebezpieczne zachowanie w stosunku do innych zawodników, sędziego oraz osób trzecich) może zostać ukarany walkowerem w tym meczu bądź wykluczeniem z rozgrywek.
2. Znieważenie sędziego, Organizatora, zawodnika bądź kibica, wszelkie przejawy niesportowego zachowania przez zawodników zgłoszonych do rozgrywek Żnińskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki będą karane dyscyplinarnie. O rodzaju kary decyduje Organizator.
3. Zawodnik, który wszczyna bójki podczas meczu, bezpośrednio po jego zakończeniu, z ławki rezerwowych, bądź bierze w niej udział, zostaje zdyskwalifikowany do końca rozgrywek.
4. Zawodnik, który w ciągu trwania rozgrywek zostanie ukarany w dwóch kolejnych meczach żółtą kartką (kara) lub raz czerwoną kartką (wykluczenie) zostaje automatycznie zawieszony na jeden kolejny mecz.
5. W przypadku dyskwalifikacji (kartka żółta i czerwona razem) o długości kary zadecyduje Organizator.

VI PROTESTY
1. Protesty można składać u Organizatora w przeciągu 48 godzin od czasu zakończenia danej kolejki. Za końcowy termin składania protestów przyjęta została godzina 15:00 w pierwszy poniedziałek następujący po rozegraniu kolejki.
2. Warunki konieczne dla przyjęcia protestu do rozpatrzenia:
  • złożenie protestu na piśmie nie później niż w wyznaczonym terminie;
  • protest musi zawierać podpis zgłoszonego kapitana oraz jego dane kontaktowe;
  • cała treść protestu, w tym daty i dane osobowe kapitana oraz ewentualnych świadków, muszą być wyraźne i czytelne;
  • protest wnosi drużyna, która była bezpośrednim uczestnikiem zdarzenia;
  • protest nie może dotyczyć pomyłki sędziowskiej;
  • protest nie może dotyczyć sytuacji, która była już wcześniej rozpatrywana, bez względu na wydaną decyzję przez Organizatora.
3. Organizator zobowiązuje się poinformować zainteresowane strony o przyjęciu protestu do rozpatrzenia nie później niż podczas następnej kolejki spotkań.
4. Wszystkie decyzje Organizatora w sprawie protestów są ostateczne.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ubezpiecza od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kradzieży.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się o nich informować za pośrednictwem strony internetowej Ligi.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU w Żninie
16.09.2014

Reklama: